ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Защо да изберете Резалта?

Технологична независимост

Ние не зависим от определено оборудване или технологичен производител, затова винаги можем да предоставим на клиентите си най-добрите съществуващи технологии, пригодени към техните конкретни потребности.

Иновация

Иновацията е от съществено значение за работата, която Резалта извършва. Нашите решения се адаптират към всеки индивидуален проект. Целта ни винаги е да постигнем възможно най-високи енергийни спестявания за клиентите си.

Решения „до ключ“

Нашата грижа е от началото до края. Можете да сте спокойни, че Резалта ще изпълни целия проект по реновация без да ангажира вашите ресурси – хора, време или средства.

Енергийна ефективност
Енергийна ефективност
Възобновяеми енергийни източници
Възобновяеми енергийни източници
Мащабни когенерации
Мащабни когенерации
Финансиране
Финансиране

Енергийна ефективност

Има много начини, по които можем да помогнем на различните клиенти да подобрят енергийната си ефективност. Те зависят от специфичните енергийни нужди и потребление, приоритетите им и основната им дейност. Сред основните стъпки, които могат да се предприемат в много от случаите, се включват:

Консултиране

Извършваме енергийни обследвания, за да идентифицираме потенциал за подобрения и да решим какви са следващите стъпки за подобряване на енергийната ефективност. За всяка мярка определяме енергийните и финансовите спестявания, размера на необходимата инвестиция, срока на откупуване, приоритета и възможността за получаване на безвъзмездно финансиране.

Система за енергиен мениджмънт

Внедряването на система за енергиен мениджмънт позволява на клиентите да контролират и управляват енергийното потребление. Тази мярка дава прозрачен и ясен поглед над всички енергийни и финансови потоци в реално време. Автоматизираното събиране и обработване на данни подобрява надеждността и качеството на системите за енергиен мениджмънт и в резултат спомага за по-ефективно енергийно потребление.

Мерки за спестяване на топлинна и ел. енергия

В много случаи можем да постигнем до, и над, 50% спестявания на ел. енергия и да намалим разходите за поддръжка като просто подменим технологично остарялото оборудване.
Освен подмяната на котли, чилъри и друго оборудване с енергийно по-ефективно, следните решения могат да доведат до допълнително намаляване на разходите:

  • Подобрени системи за измерване и фактуриране
  • Компенсиране на реактивна енергия
  • Наблюдение и регулиране на пиково потребление на ел. енергия
  • Енергийно ефективно осветление
  • Акумулиране на студова енергия
  • Оползотворяване на отпадна топлина
  • Топлоизолация на сгради
  • Подмяна на дограми и врати с енергийно ефективни
  • Автоматизирано управление на температурата в помещения, съобразно конкретните нужди

Референции

city of Ljubljana, Resalta

City of Ljubljana – Slovenia

Situation before the contract and client requirements The public tender for the energy retrofit of the City of Ljubljana included 49 buildings, among which were elementary schools, kindergartens, libraries, cultural institutions, healthcare centers, sports centers and administrative bui

Gorenje/Cooling – Slovenia

Gorenje/Cooling – Slovenia

Its original two systems had an insufficient cooling capacity, were obsolete and had a low energy efficiency ratio, in addition to which they operated all year long and did not take advantage of the site’s free-cooling potential. 

Plantaže – Montenegro

Plantaže AD, the largest winery in the region and one of the most famous, had very high energy costs. 

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяемите източници на енергия са в основата на дейността ни и значим елемент от решенията, които внедряваме. Някои от най-често прилаганите от Резалта решения включват:

Биомаса

Биомасата е възобновяем източник на енергия, който е неутрален по отношение въглеродните емисии и позволява енергийна независимост. Предвид разходите за енергия, преходът към биомаса може да доведе до значими спестявания в сравнение с други източници на топлинна енергия и е особено подходящо решение за клиенти, които имат целогодишна нужда от топлинна енергия.

Котлите на биомаса са приложими за промишлени съоръжения, домове за възрастни хора, детски градини, хотели и спортни съоръжения и др. Инсталирането на системи на биомаса може да доведе до бързи финансови спестявания и да намали въздействието върху околната среда.

Слънчева енергия

Слънчевите панели оползотворяват слънчевата радиация и я превръщат в полезна топлинна енергия. Тази топлина се съхранява и може да се ползва за отопление на сгради и битово гореща вода. Освен финансовите ползи, слънчевите панели значително намаляват въглеродния отпечатък. Те са най-подходящи за региони с продължително слънчево греене.

Термопомпи

Инсталирането на термопомпи, които ползват наличните на място енергийни източници за отопление на сгради и битово гореща вода, позволява постигането на енергийни спестявания. Термопомпите могат значително да намалят разходите за топлинна енергия, като ползват възобновяеми енергийни източници. Ползването на реверсивни термопомпи може да генерира и студова енергия. Когато е необходимо както охлаждане, така и отопление, ползваме поливалентни термопомпи с висока ефективност.

Комбинирано производство на топло и електроенергия

Специализираното оборудване, което ползва биомаса за комбинирано производство на топло и електроенергия, е високоефективно решение за много и различни клиенти. Когенерациите могат да са с малка мощност – за производство на енергия за болници, или с голяма мощност – за производство на енергия, необходима за цяло населено място. 

Референции

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000, Resalta

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000 – Slovenia

The Terme 3000 Moravci spa is situated above the underground spring MT1, water from which is used to fill the thermal pools open to the guests. 

Eltid Tannery, Resalta

Eltid Tannery – Serbia

The client was using biomass as an energy source but for a much smaller energy output. Due to a big increase in production the client’s energy requirements went up. 

Dobropolje Elementary School, Resalta

Dobropolje Elementary School – Slovenia

The municipality was using two expensive and inefficient crude oil boilers to heat the elementary school and one kindergarten (2 x 230 kW). The schools use 300 MWh annually.

Мащабни когенерации

Освен проекти за енергийна ефективност, Резалта разработва и осъществява и мащабни проекти за устойчиво производство на енергия с обикновено над 5MW мощност. 

Биогаз

Метанът, който е естествен вторичен продукт от обработката на отпадни води, сметища и съоръжения за животински отпадъци, е източник на възобновяема енергия. Вместо този газ да бъде изгарян, което изисква енергия и увеличава вредните емисии, Резалта може да помогне на собствениците на обществени сгради и съоръжения да го използват като възобновяем източник на енергия.

 

 

 

 

 

Сметищен газ

Ние проектираме, изграждаме, поддържаме и управляваме централи за производство на енергия от възобновяеми източници в близост до сметища. Тези съоръжения безопасно събират сметищния газ чрез вертикални кладенци и го отвеждат до инсталация за оползотворяването му. Там сметищния газ се пречиства преди двигатели да го превърнат в електроенергия за употреба от съоръжението, а в много случаи и от близкото населено място.

Комбинирано производство на топло и електроенергия

Резалта помага на клиентите си и местните общности да оползотворяват енергията от биомаса, като изгражда когенерации за чисто изгаряне на възобновяеми отпадъци и производство на топло и електроенергия.

Термопомпи с голяма мощност

Термалната мощност на реки, кладенци и други подземни водоизточници
може да се използва за производство на топлина за крайни потребители на
централно отопление и за бизнес клиенти.

Референции

Slatina, Resalta

Slatina CHP – Croatia

The Slatina project was launched to build a cogeneration heat and power plant that runs on biomass. It will be located in the northern part of Croatia in the Slatina municipality. 

Финансиране

Устойчивостта и енергийната ефективност са сред главните принципи в дългосрочните стратегии и цели на много компании и публични институции. Често обаче освен недостатъчните познания как да внедрят проекти за енергийна ефективност, много от нашите клиенти не могат да мобилизират необходимите за тази цел финансови средства. Ето защо предлагаме два модела на финансиране съответно за частния и публичния сектор. Прилагаме тези модели на финансиране при всеки наш проект, като така гарантираме, че клиентите ни няма да похарчат и лев от собствения си бюджет.

ESCO модел

С терминът ESCO се означават компании, предоставящи енергийни услуги. Моделът позволява на компании като Резалта да извършват енергийни услуги без да се налага клиентите да инвестират собствен капитал в проектите. При модела ESCO, ние извършваме енергийно обследване на вашите съоръжения, предлагаме решение, внедряваме го, въвеждаме го в експлоатация и го поддържаме, но най-важното – финансираме го, за останат вашите инвестиционни бюджети фокусирани върху основния ви бизнес. Ние гарантираме резултати, а клиентите ни заплащат за сметка на постигнатите спестявания.

Научете повече за ESCO модела >>

Публично-частно партньорство

Публично-частното партньорство (ПЧП) по същество ни позволява да прилагаме ESCO модела в публичния сектор. Публичната институция обявява търг за избор на частен партньор с цел енергийно модернизиране – осветление, отопление, охлаждане и др. Частният партньор предлага решение и след сключване на договора се ангажира с осъществяването на проекта от начало до край. Това означава финансиране, изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка за срока на договора. Всички рискове се поемат от частния партньор, като той гарантира постигането на спестявания на публичния партньор. Инвестицията се изплаща от страна на публичния партньор за сметка на постигнатите спестявания.


Научете повече за ПЧП модела >>

Референции

Mercator Sebia, Resalta

Mercator – Serbia

Mercator’s retail centers throughout Serbia are relatively inefficient, dependent on district heating and have obsolete lighting systems.

City of Kruševac, resalta

City of Kruševac – Serbia

Kruševac is a city in southern Serbia, as well as the seat of a wider administrative area with 128,000 inhabitants. Its public lighting infrastructure is outdated and the city has published a tender for a public private partnership to renovate the systems.

Livar, Resalta

Livar, Črnomelj – Slovenia

Following the realization of Resalta’s energy efficiency project in Livar’s Ivančna Gorica facilities, an energy audit showed that the Črnomelj site had an even bigger potential for savings.

Повече информация?

Свалете подробности за осъществени проекти.

Общи правила и условия.

Абонирайки се за нашия бюлетин, се съгласявате да получавате на електронната си поща съобщения от Резалта д.о.о. Целта на бюлетина е да информира посетителите на интернет страницата ни, нашите партньори, клиенти и широката общественост за дейността на Резалта, новите ни проекти, развития, предстоящи събития, както и новини във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници. Публикуваме бюлетина най-често веднъж месечно, като са възможни изключения при непредвидени, но важни новини. Запазваме си правото да променим или спрем да издаваме бюлетина по всяко време и без предварително да ви информираме. Поверителността на вашата информация е много важна за нас и никога няма да я предоставим или продадем на трети страни. Имате възможност да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време.